Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční čl. schůze dne 19.3.2016

30. 3. 2016

                                ZÁPIS

Výroční členská schůze pořádaná dne 19.3.2016 od 10.00h v restauraci Tatran Podbořany

Dle prezenční listiny se zúčastnilo 17 členů + 3 hosté / nový zájemci o členství.

Tímto počtem se stává členská základna usnášení schopná. 

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva jednatele

3. Zpráva revizní komise

4. Zpráva pokladní

5. Volba nového předsedy odborů holubi

6. Volba člena revizní komise

7. Přijetí nových členů

8. Návrh termínů výstav

9. Zpráva předsedy odbornosti – Králíci

10. Zpráva odbornosti předsedy – Holubi

11. Zpráva předsedy odbornosti  - Drůbež

12. Žádost o založení spolku

13. Návrh rozpočtu na rok 2016

14. Usnesení

15. Doplnění programu:

př. Nerad oznamuje abdikaci za odbornost králíci (zdravotní důvody)

př. Cyprián oznamuje abdikaci za odbornost drůbež (zdravotní důvody)

16. Diskuse

17. Výdej členských známek a dokladů o zaplacení členství a kroužků proběhne po obědě

ad 1) Zahájení schůzi v 10.15 hodin zahajuje přivítáním všech přítomných předseda ZO př. Jan Předota. Zároveň pověřuje a předává slovo př. B. Potůčkovi, aby přednesl program výroční členské schůze a uchopil se jejího vedení. Poté př. B. Potůček přednesl program a následně nechal hlasovat členy ZO v počtu 16 členů o jeho přijetí. Nehlasoval jeden mch.  Navržený program schůze byl přítomnými jednomyslně schválen.

ad 2) Zpráva jednatele -  ve zprávě př. B. Potůček seznamuje přítomné s tím, čemu se po celý rok 2015 věnoval, co plnil a zařizoval kolem chodu ZO. Dále členy seznámil s propagací naší ZO, která proběhla v časopise chovatel, a s tím, že ještě proběhne v časopise svět holubů, sekce holubi. Seznámil základnu s pohybem členů v roce 2015 a povznesl nespokojenost nad úbytkem členské základny, resp. jejich 5 členů. Na druhou stranu seznámil členskou základnu s tím, že máme 3 nové zájemce o vstup do naší ZO. Stav naší členské základny je k dnešnímu dni 24 členů, z toho 16 s chovy a 8 bez chovů. Také přednesl zprávu o vedení, sledovanosti webových stránek. Dále seznámil členy s tím, že by bylo dobré naše webové stránky oživit a to v tom směru, aby se na stránkách prezentovalo více chovů našich členů a to jak pro lepší propagaci ZO, tak především pro lepší propagaci jich samotných a jejich chovů. Závěrem své zprávy upozornil všechny chovatele, kteří objednávají kroužky, že je zapotřebí nahlásit objednávku nejdéle do 30.6.2016. Z důvodu, že objednávky na rok 2017 se odesílají do 15.7.2016. Úplně nakonec popřál a poděkoval všem chovatelům, kteří v roce 2015 získali Čc, ale i těm, kteří je nezískali za vzornou reprezentaci naší ZO.

ad 3) Zpráva revizní komise -  zprávu přednesl předseda RK př. RNDr. Václav Špilar, který provedl s dalším členem RK př. Pavlem Rabasem a s pokladní Jiřinou Navrátilovou kontrolu. Kontrolovány byly – pokladní kniha a účetní doklady týkající se položek z roku 2015, daňové povinnosti ZO ČSCH za rok 2015, placení garáží v chovatelském areálu. Vše bylo shledáno v pořádku.

ad 4) Zpráva pokladní -  pokladní pí. Jiřina Navrátilová přednesla hloubkově zprávy v otázce příjmů a výdajů za rok 2015. Seznámila přítomné s daňovým prohlášením. Dále velmi pečlivě přednesla vypracované zprávy z vyúčtování výstav a seznámila členskou základnu s konečnou částkou na účtu ZO.

ad 5) Volba nového předsedy odbor holubi př. B. Potůček seznámil členy s tím, že je třeba zvolit nového předsedu v této odbornosti z důvodu ukončení členství př. Martina Sachla, který tuhle funkci ,,vykonával“. Zeptal se členů, jestli mají nějaký návrh na nového předsedu. Po menší odmlce, kdy nikdo nemněl žádný návrh si dovolil navrhnout sám sebe a hned si sám zodpověděl před členy pár otázek, proč? Jak řekl z těch, co zbývali, si nedokázal představit nikoho, kdo by to dělal. Nechtěl zatěžovat především věkově starší členy a z mladých se tady nejeví zatím žádný holubář. Jak řekl, syn to dělat nemůže, v týdnu dojíždí do školy a ještě nedovršil věku dospělosti. Přešlo se k hlasování.

Pro 16                 proti 0            zdržel  0              nehlasoval 1 mch.

B. Potůček byl jednohlasně zvolen novým předsedou odboru holubi.

ad 6) Volba člena revizní komisepř. B. Potůček seznámil přítomné členy s tím, že je potřeba dovolit třetího člena RK z důvodu odstoupení př. Josefa Särköziho. Jako nového člena navrhl př. Ladislava Šípoše, obratem byl podán proti návrh př. Josefem Voleským, který navrhl př. Stanislava Jančíka.  Poté dal př. B. Potůček hlasovat o protinávrhu př. Stanislavu Jančíkovi   pro 6        proti 4    zdržel 6     nehlasoval 1 mch.

Hlasování o návrhu př. Ladislavu Šípošovi  pro 7        proti 3    zdržel 6   nehlasoval 1 mch.

Novým členem pro doplnění RK se stal př. Ladislav Šípoš.

 

ad 7) Přijetí nových členů př. B. Potůček seznamuje členy s novými zájemci o vstup do naší ZO. Jedná se o př. Viléma Gössla, chovatele akvarijních rybiček a exotického ptactva. O př. Romana Gössla, chovatele akvarijních rybiček a exotického ptactva. Dále o př. Jana Vagnera, chovatele králíků.  Všichni jmenovaní se zvedli a představili členům. Nato př. B. Potůček dává hlasovat o všech nových zájemcích o členství najednou.    Pro 16       proti 0          zdržel 0      nehlasoval 1mch

Od této chvíle se posouváme plnohodnotně v hlasování na 19 členů. Všichni byli jednohlasně přijati.

ad 8) Návrh termínů výstav př. B. Potůček seznamuje členskou základnu s návrhy termínů výstav. První výstava nás čeká tradičně, letos v neděli 1.5. od 8 – 16h. Druhá výstava by se měla konat v sobotu 15.10. od 8 – 15h. Vždy v měsíci před výstavou bude svolána členská schůze, kde si upřesníme vše s výstavou spojené. Členská základna bere na vědomí. 

ad 9) Zpráva předsedy odbornosti – Králíci př. B. Potůček se ptá př. W. Nerada, zdali má nějakou zprávu za odbor králíci. Bylo mu odpovězeno, nemám nic připravené. Nato př. B. Potůček, že si tedy dovolil vypracovat zprávu sám a přednesl jí před členy ZO. Ve zprávě seznámil přítomné s tím, kolik je v naší ZO aktivních chovatelů králíků, kdo se jak prezentoval v roce 2015 svými chovy. Popřál a pogratuloval všem, kteří byli úspěšní a také v krátkosti zopakoval v jakém počtu a kolik plemen bylo na našich výstavách v sekci králíci vystaveno. Zprávu doplnil př. RNDr. Václav Špilar o počet registrovaných kusů králíků a o chovatele, kteří v roce 2015 registrovali přes naší ZO.

ad 10) Zpráva odbornosti předsedy – Holubi jelikož jsme byli v loňském roce prakticky bez předsedy v této sekci a dělal to při obou výstavách př. B. Potůček, tak měl připravenou zprávu za odbornost holubi. Přednesl stav chovatelů holubů v naší ZO. Zmínil všechny, kteří byli v roce 2015 na výstavním poli úspěšní, a popřál jim, aby i nadále kvalitně reprezentovali jak svojí ZO, tak sami sebe. Také zmínil obsazenost obou výstav v sekci holubi a pestrost plemen.  Byl velmi nespokojen tím, že při okresní výstavě v říjnu nedošlo, neproběhlo vyhodnocení odbornou komisí OO Louny a vybráním holuba, který mněl získat POHÁR. Jak řekl. Je třeba více tlačit na tyto členy, aby si plnili své povinnosti tak, jak jim samým náleží a ke kterým byli zvoleni.

ad 11) Zpráva předsedy odbornosti  - Drůbež -  slovo dostal př. Rudolf Cyprián, který mněl vypracovanou velmi hezky zprávu za drůbež. Přednesl nám podrobně hodnocení okolo výstav, to jak jeho odbornost pracuje. Jak byli úspěšní naši chovatelé drůbeže na jarní i podzimní výstavě. Kolik chovatelů drůbeže momentálně naše ZO má. Také správně poznamenal neadekvátní podmínky okolo sekce drůbeže a projevil zájem o vylepšení této exposice. Především v okolí a přechodech mezi různými sekcemi. Na závěr poděkoval všem vystavujícím a popřál všem úspěšný chovatelský rok.

ad 12) Žádost o založení spolkupř. B. Potůček seznámil chovatelskou základnu o povinnosti založení chovatelského spolku. Seznámil všechny přítomné s tím, proč se tomu tak děje, co je potřeba splnit a termín do kdy je zapotřebí mít tohle dotažené do finálové fáze aby se to poté nemuselo platit. Rozdal k vyplnění formuláře všem, kterých se to týká, zároveň je poprosil, aby to hned dali, úředně ověřit, a donesli to na další schůzi hned v dubnu.

ad 13) Návrh rozpočtu na rok 2016 př. Jan Předota se omluvil členské základně zato, že zapomněl návrh rozpočtu doma na stole s tím, že dozná nápravy a rozpočet pro rok 2016 přednese na členské schůzi v dubnu. Členská základna vzala na vědomí.

 

ad 14) Usnesení

a) č.1/2016     přijetí programu výroční členské schůze

b) č.2/2016     volba nového předsedy odbor -  holubi

c) č.3/2016     volba člena revizní komise

d) č.4/20106    přijetí  nových členů

e) č.5/2016      návrh zakoupení diplomů, uznání pro mch.

f) č.6/2106      neuhrazení příspěvku námi pořádaných okresních výstav od OO Louny

g) č.7/2016      zpráva pokladní a zpráva RK

Hlasování o usnesení z výroční členské schůze   pro 19     proti 0   zdržel 0  nehlasoval 1 mch.

ad 15) Doplnění programu př. Walter Nerad se vyjádřil k odstoupení za králíkářskou sekci. Nato reagoval ihned př. B. Potůček a rozvinul na přímo slovní diskusi mezi př. Neradem a sebou samým. Výsledkem bylo, že př. Nerad stáhnul odstoupení a přislíbil ještě na rok výpomoc a vedení v odbornosti u králíků. Nato dostal slovo př. Cyprián, který také stáhl své odstoupení a přislíbil, že ještě rok vypomůže a povede drůbežářskou sekci. Nato jim př. B. Potůček oběma poděkoval a přislíbil, že na příští rok se bude snažit připravit a zapracovat do odborností nové členy, resp., že by si přál omlazení těchto odborností.

ad16) Diskuseprvní v diskusi dostal slovo př. Zdeněk Laštovka, který řekl, že je velmi rád, že se výroční schůze točí především kolem chovatelství. Dále poděkoval jak př. Neradovi, tak př. Cypriánovi zato, že ještě na rok zůstali ve svých funkcích. Také se vyjádřil k registrování králíků. Zdůraznil, že by byl nerad, kdyby se přestali do budoucna konat podzimní výstavy a dělali se jen výstavy jarní. Každý ví, že na podzim se chovatelé představují se svými odchovy, s tím nejlepším co za celý rok odchovali. Vyjádřil se k volbě nového člena RK a poděkoval všem, kteří se podíleli na chodu výstav v roce 2015.

Poté vystoupil př. Cyprián, který zdůraznil, že je třeba nehýbat z již zavedenými termíny výstav jako se to povedlo v loni s podzimním termínem. Navíc upozornil nato, že je třeba zjistit termíny výstav v okolí, abychom se s nikým nepřekrývali. Dále se zeptal, jestli naše ZO dostala za pořádání okresní výstavy exotů a holubů již proplacený příspěvek z OO Louny v hodnotě 1000kč na každou odbornost.

K tomu př. Předota odpověděl, že doposud tak nebylo učiněno.

Př. Cyprián požádal o zanesení tohoto restu, nedostatku z OO Louny do zápisu, stejně tak se k tomu připojil př. Voleský.

Slovo dostal př. Voleský, který pochválil vedení a to jak se na výroční čl. schůzi jedná. Také přislíbil svojí účast na našich výstavách se svými holubi a to poté, co ho vyzval př. B. Potůček a zeptal se ho, proč u nás přestal vystavovat? Odpověděl a vše vysvětlil. Na což reagovala pí. Navrátilová, že se velmi omlouvá a že z její strany došlo k nedorozumění, které se nebude opakovat.

Dále zmínil př. Laštovka, že na okrese se začínají zajímat o B. Potůčka, který by mohl časem zastávat nějakou z funkcí. Nato př. B. Potůček, ano tohle mohu potvrdit. Již jsem mluvil v Lysé s př. Vilhelmem, ale nejedná se o nic konkrétního. Spíše to bylo takové poznávání, průzkum.

K tomu př. Voleský odpověděl, že by se zatím př. B. Potůček měl věnovat své mateřské ZO, a pomoci jí k lepším časům a její ještě lepší propagaci, zviditelnění.

Př. Laštovka se vyjádřil k webovým stránkám a poprosil všechny členy o lepší spolupráci a možnost získání třeba jen fotografií z jejich chovů, a to z důvodu oživení stránek. Jak řekl, každá propagace může pomoci nám všem navzájem a stránky máme hezké. Proč je ještě nezkvalitnit?

Př. Cyprián se zmínil o potřebě zakoupení nové váhy k drůbeži. Ten samý problém zmínil př. Nerad u králíků.

V otázce vah a vážení se vyjádřil př. Laštovka, který odpověděl, že na školení posuzovatelů jim bylo vštěpováno, že do blízké budoucnosti bude muset mít každý posuzovatel svojí váhu a bude si jí muset vozit sebou na výstavy kde je nominován.

K tomu př. Předota odpověděl, že nechá koupit dvě úplně nové váhy a to jak pro drůbež tak králíky. Po domluvě s př. B. Potůčkem a př. Rabasem, došly k závěru, že tohle zajistí př. Rabas.

Ještě před obědem se zeptal př. B. Potůček členů, zdali mají ještě něco k diskusi. Odpovědí mu bylo, že ne. Bylo přečteno usnesení, s následným hlasováním o jeho přijetí. Tímto poděkoval př. Potůček všem přítomným za jejich účast a ukončil výroční členskou schůzi v 11.50h.

ad17) Výdej členských známek a dokladů o zaplacení členství a kroužků - proběhl po obědě u pí. Navrátilové. 

                             Zapsal

                         Bohuslav Potůček