Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 22.3.2019

17. 3. 2019

Zápis z výroční členské schůze konané dne 22.3.2019 v restauraci Slovanka v Podbořanech

 

Dle prezenční listiny se zúčastnilo 13 členů ZO Podbořany z 20. Tímto jsme usnášení schopní. Dále zde bylo 7 hostů, kteří měli zájem o členství v naší ZO.

 

Členskou výroční schůzi v čase 11.06h zahájil a přítomné přivítal jednatel ZO př. Bohuslav Potůček. Dále přečetl program schůze.

 

1. Zahájení

2. Přijetí nových členů – př. J. Tomeš, př. R. Tomešová, př. M. Mečárová, př. D. Mečárová, př. V. Mečárová, př. M. Rajnoha a př. K. Ježková

3. Odstoupení stávajícího předsedy ZO a předání klíčů od areálu

4. Zpráva pokladní

5. Zpráva předsedy kontrolní komise

6. Zpráva jednatele – odborností

7. Zpráva registrátora

8. Návrh termínů výstav       podzimní a to 19.10. nebo 26.10.2018

9. Plán květnové propagační výstavy při prvomájových oslavách v Radonicích

10. Volba nového předsedy

11. Řešení garáže č.3 a zakoupení všech nových zámků

12. Diskuse

 

Doplnění programu: Nikdo z přítomných této možnosti nevyužil.

Př. Potůček dává hlasovat o přijetí - schválení programu výroční členské schůze.

 

Program byl schválen všemi 13 přítomnými členy ZO Podbořany.

 

 

 

Ad1) V čase 11.06h byla zahájena Včs př. B. Potůčkem.

 

Ad2) Př. Potůček představil všechny nové zájemce o členství v ZO Podbořany. Postupně jmenovitě každého vyzval aby se stroze představil a řekl s čím do ZO vstupuje. Mezi 7 novými členy jsou dvě mladé chovatelky. Po představení vyzval stávající členy k hlasování o příjetí nových zájemců o členství.

 

Pro:     13                Proti:    0               Zdržel:    0

 

Př. Potůček sdělil všem přijetým členům starším 18 let, že od této chvíle mají možnost se do hlasování zapojit a popřál jim ať se jim v ZO daří.

 

Ad3) V tomto bodě přečetl rezignaci – odstoupení stávajícího předsedy ZO Podbořany. Jmenovitě šlo o př. Jana Předotu, který v žádosti žádal o uvolnění z funkce a to z důvodu nemoci. Dále seznámil v dopise přítomné s tím, že klíče od areálu ZO předal př. Potůčkovi. Tímto se přesunul do řad řadových členů a všem chovatelům popřál hodně zdaru. V soukromí převzal od pí. Navrátilové jako poděkování za svoji práci pro ZO dárkový balíček.

 

Čl. základna bere na vědomí.

 

Ad4) Př. Potůček požádal pokladní ZO pí. Navrátilovou o přednesení pokladní zprávy, výdajů, příjmů a také o finanční zprávu z podzimní výstavy. Zpráva byla jako vždy velmi dobře a přehledně zpracována a též přednesena.

 

Usnesení č.1/2019

 

Ad5) Př. Potůček požádal předsedu Kontrolní komise př. Rabase o přečtení revizní zprávy. Předseda seznámil přítomné s tím, co vše bylo kontrolováno a seznámil nás s výsledky kontroly. Dále seznámil přítomné s tím, kdo byl kontrole přítomen s členů KK.

 

Usnesení  č.2/2019

 

Ad6) Př. Potůček přednesl zprávu jednatele. Seznámil přítomné se vším, co během celého roku dělal a plnil. Dále přiblížil situaci v ZO v otázce odborností. Jak řekl, věří že během 2 let se markantně zvedne síla exposice drůbeže díky nově příchozí vším, kteří jsou především drůbežáři. Tato odbornost je u nás momentálně nejsilnější. Na ústupu máme králíkářskou odbornost. U holubů to také není žádná velká hitparáda, ale díky tomu, že chovatelé mají většinou více párů, tak to až tak bídně nevypadá. A to v otázce odbornosti exoti je to naprosto tristní. Ale lze někoho přemlouvat aby choval exoty? Dále se vrátil k neproběhlé květnové výstavě, kde představil počty zvířat. Jelikož máme výstavu o 4 odbornostech, tak jen krs králíky jsem nebyl ochoten tady trávit celý týden. Dále př. Potůček nastínil členům ZO že do budoucna by měli počítat s tím, že pokud si nepostavíme ze 70% výstavu svými zvířaty, těžko se nám to podaří zaštítit.

Usnesení č. 3/2109

Ad7) Př. Potůček přečetl vypracovanou zprávu registrátora za rok 2018. Zpráva byla krátká, protože králíky registrovali pouze 3 chovatelé a to ve 4 plemenech v počtu 38ks. Dále se př. Potůček ptal jak to máme s tetovacími kleštěmi a zda jsou ZO. Poznamenal, že by byl rád kdyby byli na jednom místě a vydávali se proti podpisu.

 

Usnesení č.4/2019

 

Ad8) V tomto bodě jsme přešli k návrhu termínu podzimní výstavy. Byli zde představeny 2 termíny a nakonec jsme hlasovali o termínu výstavy 26.10.2019.

 

Pro:  18              Proti:  0               Zdržel:    0

 

Čl. základna bere na vědomí.

 

Ad9) Př. Potůček představil možnost konání velké propagační výstavy při prvomájových slavnostech v Radonicích. Jak řekl díky spolužákovi který je hl. organizátorem skupiny Naše Radonicko, dostala možnost ZO Podbořany konat při tak velké akci tohoto rozsahu propagační výstavu v sále KD Radonice. Tuto akci bychom měli zabezpečit ze svých zdrojů. Př. Potůček požádal o podporu čl. základnu a to jak konáním 1.5.2019 v Radonicích, tak především podporou zvířat do exposic. Dává hlasovat o podpoře akce a podpoře chovnými zvířaty.

 

Pro: 18                Proti:   0                Zdržel:   0

 

Čl. základna bere na vědomí

 

Ad10) Př. Potůček přechází k volbě nového předsedy ZO Podbořany. Ptá se čl. základny, zda má jmenný návrh na nového předsedu. Nikdo nic nepřednesl a tak si vzal slovo zpět a navrhuje př. Michaela Somola. Žádá př. Somola zdali by se v krátkosti představil a poté přešel k hlasování.

 

Pro:   18                Proti:   0                 Zdržel:     0

 

Nový předseda ZO Podbořany byl čl. základnou schválem.

 

Ad11) Př. Potůček předkládá návrh jak nakládat do budoucna v chovatelském areálu s garáží č.3. Žádá čl. základnu o podporu v tom, garáž nenabízet k pronájmu, ale ponechat si ji a využít jí jako skladiště pro veškerý výstavní fundus ZO. Což v praxi znamená, že se ze všech garáží stáhne vše do jedné garáže, dále se udělá kniha majetku, kde se vše sepíše a bude se to vézt. Také požádal čl. základnu o podporu výměny všech zámků v chovatelském areálu. S tím, že klíč od areálu bude mít pouze předseda a jednatel ZO. Náhradní klíče budou zapečetěny u pokladní pí. Navrátilové. Která nebude vydávat klíč nikomu, pouze při ztrátě předsedovi a jednateli ZO.

 

Čl. základna bere na vědomí

 

Diskuse:

 

Př. Laštovka si vzal slovo. Nejdříve dal najevo svůj nesouhlas s tím, jak odstoupil předseda  ZO. Také s tím, že měl odevzdat naprosto vše společně s razítky a mělo to být formálně jinak podáno. Dále řekl, že by se mělo odstupujícímu předsedovi poděkovat formou daru za jeho odvedené služby v ZO. Poté pokračoval a pochválil př. Potůčka za dobrou propagaci a zviditelnění ZO Podbořany v odborných časopisech chovatel a Svět holubů. Poté pochválil propagaci webovými stránkami a na internetových portálech. Řekl, že by jsme měli v rámci možností začít podporovat okolní ZO.

 

Př. Cyprián  se vyjádřil k sepsání výstavního fundusu. Jak sdělil toto už v minulosti proběhlo. A bylo by dobré zkusit tyto materiály dohledat. Dále oznámil, že se rozhodl skončit jako údržbář domu.

 

Př. Laštovka se vyjádřil k tomu, že by bylo dobré poděkovat př. Cypriánovi za jeho služby v oblasti chovatelského domu.

 

Př. Potůček se vyjádřil k řeči př. Laštovkovi. Řekl mu, že již bývalý předseda ZO dostal dárkový koš od pí. Navrátilové jako poděkování za jeho služby.

 

Dále si už nikdo v diskusi slovo nevzal, tak př. Potůček schůzi ukončil v čase 12.30h. Poděkoval všem kteří se zúčastnili. Sdělil jim, že se bude vydávat oběd a mezi tím si mohou zaplatit jak čl. známky tak kroužky.

 

 

 

 

                                                             Zapsal jednatel ZO

 

                                                               Bohuslav Potůček