Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze 25.3.2017

19. 4. 2017

Výroční členská schůze konaná 25.3.2017 od  10h.  v restauraci Tatran Podbořany

Dle presenční listiny se zúčastnilo 16 členů z toho 1 člen ještě jako mch.

Omluveni byli: Př. Czinege, př. Frajt, př. Kaluja., př. Laštovka., př. Potůček J., př. Potůčková K., př. Potůček M., př. Příbek., př. Šípoš, př. Zvonek, př. Särközi

Hosté: ing. Jan Štěch

Program:

1. Zahájení

2. Zpráva jednatele

3. Zpráva kontrolní komise

4. Zpráva pokladní

5. Žádost o pronájem garáže – pan Kamil Srkal

6. Krátká zpráva registrátora králíků

7. Volba nového vedoucího odbornosti exotů

8. Návrh termínů výstav   jarní 6.5.2017                    podzimní   23.9.2017

9. Příprava voleb – bude přečteno ze zápisu č.1/2017 z OO Louny

10. Nutnost konání brigád v chovatelském areálu během roku – po domluvě

11. Zpráva vedoucího odbornosti – králíci

12. Zpráva vedoucího odbornosti – holubi

13. Zpráva vedoucího odbornosti – drůbež

14. Návrh rozpočtu na rok 2017

15. Usnesení

Doplnění programu:

a) Informace o tom, že př. Josef Särközi se v tomto roce zase začne aktivně podílet na chodu ZO

b) Prozkoumat možnost vedení chovatelského kroužku v Domě dětí a mládeže Podbořany přezkoumat jaké jsou možnosti.

c) Na žádost př. Cypriána zvolit nového vedoucího za odbornost Drůbež. Jak sdělil, nemůže již tuto funkci vykonávat.

16. Diskuse  - různé

 

Schůze je usnášení schopná. Př. Potůček dává hlasovat o programu schůze.

Pro: 15           proti: 0             zdržel se: 0

 

Ad1) V 10.10h zahajuje předseda ZO př. Předota výroční členskou schůzi. Po přivítání všech členů předává slovo př. Potůčkovi a pověřuje ho vedením schůze.

Ad2) Př. Potůček přednáší zprávu jednatele, kde seznamuje všechny členy s činností, kterou vykonával během roku 2016. V té zároveň děkuje všem členům, kteří se podíleli na vylepšení drůbežářské exposice. Dále předává slovo př. Špilarovi.

Ad3) Př. Špilar přednáší podrobně vypracovanou zprávu za kontrolní komisi, kde čte vše, co komise kontrolovala a její výsledky kontroly. Samozřejmě jak zmínil, bylo kontrolováno především hospodaření ZO, kde vše bylo shledáno v naprostém pořádku.

Ad4) Pí. Navrátilová přednesla opět velmi dobře vypracovanou zprávu pokladní. Přečetla všechny výdaje a příjmy. Seznámila členskou základnu s hotovostí na účtu ZO. Navíc k překvapení všech přečetla i stávající smlouvu, kterou máme s městem Podbořany a osvětlila tak všem za jakých podmínek tam hospodaříme.

Ad5) Pí. Navrátilová přečetla žádost o pronájem garáže v areálu ZO. Zájem o její pronájem, projevil, pan Kamil Srkal. Př. Potůček dal hlasovat o schválení této žádosti.   Pro: 15       proti: 0      zdržel: 0

Ad6) Př. Špilar přednesl zprávu o registraci, počtu králíků za rok 2016.

Ad7) Př. Potůček oznámil čl. základně, že je potřeba zvolit nového vedoucího za odbornost exoti a to z důvodu špatného zdravotního stavu př. Štěcha, který už jako host vysvětlil všem přítomným z jakého důvodu je nucen ukončit činnost jak v této funkci, tak v celé ZO. V tuto chvíli došlo k malému přerušení schůze a př. Předota šel poděkovat a předat dárkový koš př. Štěchovi za jím odvedenou práci pro ZO, následoval potlesk všech jako projevené díky. Dále předal dárkový koš př. Jančíkovi k jeho krásnému životnímu jubileu. Př. Jančík se omluvil, že musí ihned odejít. Ještě se ale vyjádřil v hlasování.  Od této chvíle nás je 14! Poté se zeptal př. Potůček čl. základny, jestli mají nějaký návrh na vedoucího odbornosti u exotů. Žádný nebyl předložen. Z tohoto důvodu navrhl po dvou větách s př. Rabasem právě jeho. Dále nechal čl. základnu o tomto návrhu hlasovat.

Pro: 14           proti: 0           zdržel: 1

Př. Rabas byl zvolen novým vedoucím odbornosti exotů.

Ad8) Př. Potůček přednesl návrh termínů výstav. Jarní výstava se bude konat 6.5.2017 a podzimní 23.9.2017. Následně dal hlasovat o těchto termínech.

Pro: 14           proti: 0           zdržel: 0

Ad9) Př. Potůček seznamuje všechny členy, že na rok 2018 jsou schváleny volby. Více k jejich přípravám a tomu jak by měli být vedeny, přečetl přímo ze zápisu 1/2017 OO Louny.

Ad10) Dále př. Potůček seznámil všechny členy s tím, že bude potřeba začít dělat brigády v chovatelském areálu, aby se nám to tam „nerozpadlo“. K tomu se hned začali vyjadřovat členové ZO, byli požádáni, abychom to nechali do diskuse.

Ad11) Př. Potůček oslovil vedoucího odbornosti králíků př. Nerada krs zprávu o činnosti za rok 2016. Bohužel zpráva nebyla dodána.

Ad12) Př. Potůček jako vedoucí odbornosti holubů přednesl zprávu za rok 2016. Kde přednesl, kolik máme v ZO aktivních holubářů, jak jsme se prezentovali na výstavách a vyzvedl, úspěchy na domácí půdě, kdy naše ZO Podbořany vyhrála okresní výstavu holubů za ZO. Všem úspěšným poblahopřál a všem vystavujícím poděkoval.

Ad13) Př. Potůček oslovil vedoucího odbornosti drůbeže př. Cypriána krs zprávu o činnosti za rok 2016. Bohužel zpráva nebyla dodána.

Ad14) Př. Potůček poprosil předsedu př. Předotu o přečtení rozpočtu na rok 2017.  Př. Předota tak učinil, když přednesl, podrobný rozpočet s kterým by chtěl v roce 2017 hospodařit.

Ad15) V usnesení bylo přijato.

1/2017   schválení programu  pro: 15    proti:  0     zdržel:  0

2/2017  schválení pronájmu garáže    pro: 15         proti: 0                   zdržel:  0

3/2017  schválení nového vedoucího za odbornost exoti  pro: 14  proti: 0     zdržel: 1

4/2017  schválení konání výstav      pro: 14       proti:  0                                   zdržel: 0

5/2017  schválení chovatelské kroužku  pro: 14  proti:0                       zdržel: 0

6/2017  schválení nového vedoucího za odbornost drůbež  pro: 14  proti: 0         zdržel: 0

Ostatní zprávy bere čl. základna na vědomí  pro: 14    proti: 0                    zdržel: 0

 

Doplnění programu:

a) Př. Potůček oznamuje členské základně návrat př. Josefa Särköziho, jak řekl je rád, že se po roční pauze, kdy neukončil činnost v ZO, jak si někdo myslel, vrací a zapojuje se aktivně do chodu ZO.  

Členská základna to bere na vědomí

b) Pí. Navrátilová dostává slovo a přednáší žádost o založení chovatelského kroužku při domě dětí a mládeže v Podbořanech.  Seznamuje členskou základnu s tím, že jí oslovila ředitelka tohoto zařízení a společně se bavili na toto téma. Jak sama řekla, kdysi už jsme tuto akci vedli a zeptala se př. Cypriána, jestli by s př. Jančíkem tento kroužek jednou týdně v trvání 1h nevedli. Př. Cyprián se vyjádřil o této akci velmi pozitivně a přislíbil, že by si toto vzal rád na starost. Pí. Navrátilová mu poděkovala s tím, že vše ještě postupně doladíme. Př. Potůček dává hlasovat o založení chovatelského kroužku.

Pro: 14        proti: 0          zdržel:0

c) Př. Potůček mluví k př. Cypriánovi a říká mu, že je již domluven s př. Kalujou, kterého seznámil osobně s tím, že ho bude navrhovat na vedoucího odbornosti drůbeže.  Jen si myslel, že vše vydrží až do volebního roku. Též zmínil, že př. Kaluja chodí do práce a může se stát, že nebude vždy na všechny akce. O všem situaci, která se musí řešit již teď, chápe a jak řekl. Mrzí ho, že př. Kaluja není přítomen osobně, ale i přesto se ptá členské základny, zda má jiný návrh. Nikdo nikoho nenavrhl.  Proto dává hlasovat o návrhu př. Kalujy.

Pro: 14     proti: 0         zdržel: 0

Př. Kaluja byl zvolen novým vedoucím odbornosti drůbeže.

 

Diskuse – závěr:

Př. Cyprián se zmínil, že by byl rád, kdyby se konali čl. schůze častěji, kdy by se řešila možnost brigád, kterých je potřeba v chovatelském areálu vykonat. A ne jen sejít se před výstavou a dělat pouze kolem výstav.

Př. Potůček říká, že je zbytečné dělat schůze po výstavách z důvodu jednoho bodu a to zprávy pokladní jak výstava dopadla. A zároveň se ho zeptal proč místo volné diskuse na této schůzi, kde nikoho ani nezajímá, o čem se k přípravě výstav baví čl. výboru, se nepřihlásí a nezeptá se na možnost konání brigád přítomných členů.

Př. Polívka upozorňuje na špatný stav štítů na objektu ZO, k tomu se přidává př. Voleský a doporučuje přezkoumat jejich stav. Př. Polívka doporučuje vyhodit dřevěné obložení a nahradit ho deskami cetris.

Př. Cyprián upozorňuje na velký nepořádek v celém areálu zapříčiněný nájemníky. K tomu př. Voleský dodává, že by bylo dobré stanovit nájemníkům tzv. uživatelský řád, za jakých podmínek by to mělo v areálu ZO fungovat. Dále se př. Voleský ptá př. Potůčka, zdali by se nechtěli členové výboru domluvit třeba jen o jedné chůzi v roce navíc. Př. Potůček řekl, že dle stanov si schůze plníme, děláme minimálně 2x čl.schůzi, 1x Včs a 1x v roce výborovou schůzi. Výborová schůze nebyla koncem roku 2016 z důvodu nemoci 2 členů výboru a přes svátky už jsme to nechtěli lámat a nabourat někomu rodinné plány. Členové výboru př. Potůček a př. Předota se zavázali, že promluví s nájemníky, zjistí možnost vyklizení klece, kde byla kdysi hospodářská zvířata a promluví si s nimi i o úklidu chodby při vstupu do objektu.

Př. Potůček se ptá, jestli má ještě něco k diskusi. Dle reakcí byla všechna témata vyčerpána a tímto př. Potůček děkuje všem přítomným za pozornost a ukončuje schůzi ve 12.20h.