Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční členská schůze konaná dne 24.3.2018

5. 4. 2018

                                                   Zápis

 

Výroční členská schůze konaná 24.3.2018 od 10h. v chovatelském domě ZO ČSCH Podbořany.

 

Dle prezenční listiny se zúčastnilo 13 členů a jeden host – uchazeč o členství v ZO. 

Omluveni byli: př. Frajt, př. Gössl R., Gössl V., př. Kaluja, př. Potůček J., př. Předota

 

Hosté: Michael Somol

 

Program:

 

  1. Zahájení
  2. Přijetí nových členů   př. Michael  Somol
  3. Zpráva   pokladní
  4. Zpráva předsedy kontrolní komise
  5. Zpráva  jednatele
  6. Zpráva registrátora králíků
  7. Návrh termínů výstav     jarní  5.5.2018   podzimní 22.9.2018
  8. Žádost o zbavení poplatku čl. známek pro mch. 6 – 18 let
  9. Návrh na udělení čestného členství pro př. Josefa Voleského

10.Navrhuji čl. základně abychom si odhlasovali na každou výstavu zakoupení 4 větších pohárů. A to do všech sekcí na nejlepší zvíře Králík, holub, drůbež a exot.

11.Představení kandidátní listiny do výboru, kontrolní komise, vedoucích odborností pro roky 2018 – 2023. Možnost doplnění proti kandidátů čl. základnou. Následné hlasování.

12. Diskuse:

13. Závěr:

Př. Potůček nechává hlasovat čl. základnu o programu čl. výroční schůze.   pro: 14      proti: 0     zdržel:  0

Program byl přijat.

 

 

Ad1) V 10.12h. zahajuje jednatel ZO př. Potůček výroční členskou schůzi. Po přivítání všech členů se sám ujímá vedením schůze.

Ad2) Hned na začátku vyzývá hosta, potažmo nového zájemce o členství v ZO. Jmenovitě Michaela Somola. Požádal ho aby se představil a zároveň dává hlasovat o jeho členství. Dává hlasovat.

pro: 14      proti:   0     zdržel:  0

Př. Michael Somol byl přijat a od této chvíle má možnost zapojit se do hlasování.

Ad3) Př. Potůček předává slovo pokladní pí. Navrátilové aby přednesla pokladní zprávu za rok 2017. Které obsahovali jak příjmy, výdaje, hodnocení výstav a konečný zůstatek na účtu naší ZO.  Po přednesení jí poděkoval.

Ad4) Př. Potůček požádal př. Špilara o přednesení zprávy předsedy kontrolní komise. Po důkladně vypracované zprávě nám př. Špilar oznámil ukončení členství v naší ZO a to z důvodu špatného zdravotního stavu. Přišli jsme o neskutečnou persónu naší ZO, též předsedu KK a registrátora králíků. V ten moment se ujal př. Potůček a pí. Navrátilová daru, osobně předali a poděkovali jménem celé členské základy a jménem Podbořanské ZO př. Špilarovi za jím odvedené služby. Zároveň dodali, že je u nás vždy vítán s otevřenou náručí.

Ad5) Př. Potůček přednesl zprávu jednatele, ve které se vrátil k objema výstavám které proběhly v roce 2017. Řekl, že je znepokojen stále klesajícím počtem jak vystavených zvířat, tak stejně tak neskutečným úbytkem návštěvníků. A ptal se, co by se mělo udělat proto aby se lidé do našeho areálu zase rádi vrátili. Dále v 7 bodech (A – G), seznámil čl. základnu s tím, že se dále bude pracovat na některých věcech které neproběhly v usneseních z loňského roku (druhá strana nespolupracuje). Uvolněnou garáž navrhuje využívat jako místnost pro občerstvení (vymalovat, vyklidit a zkulturnit), zakoupit sety na sezení (lavice + stoly) a obnovit výrobu klobás v udírně.

Ad6) Př. Potůček požádal př. Špilara o přednesení zprávy registrátora králíků. Celou agendu př. Špilar předal př. Potůčkovi, který bude od této chvíle zastávat funkci registrátora králíků v ZO.

Ad7) Př. Potůček přednesl termíny výstav. Jarní výstavu budeme mít 5.5.2018 a podzimní výstavu budeme pořádat 22.9.2018.

Členská základna bere na vědomí.

Ad8) Př. Potůček nechává hlasovat čl. základnu o přijetí zrušení poplatků za čl. známky u mch.  6 – 18 let. Od této chvíle požaduje po ZO aby platila částku v hodnotě 165kč za mch. z vlastních zdrojů jako je to u osob starších 80 let. Dává hlasovat.

pro: 14            proti:  0            zdržel:   0

Ad9) Př. Potůček žádá čl. základnu o udělení čestného členství pro př. Josefa Voleského (letos 85let). Dává hlasovat.

pro:    13              proti:   0             zdržel:      1

Ad10) Př. Potůček navrhuje čl. základně aby posvětila zakoupení 4 velkých pohárů na každou výstavu pro nejlepší zvíře v každé chovatelské sekci. Dává hlasovat.

pro:    14              proti:  0              zdržel:     0

 

Ad11) Př. Potůček se ptá, zdali má někdo s členské základny návrhy naproti kandidáty či snad dokonce kandidáty do výboru, KK, vedoucích odborností pro roky 2018 – 2023. Nikdo nebyl žádným členem zmíněn a tak přistoupil k představení kandidátní listiny a zároveň ihned k hlasování za každým jménem.

 

Výbor:

 

Předseda:    Jan  Předota             pro: 14      proti:  0     zdržel:  0  

Jednatel:     Bohuslav  Potůček   pro: 14      proti:  0     zdržel:  0

Pokladník:  Jiřina Navrátilová    pro: 14      proti:  0     zdržel:  0

 

Kontrolní komise:

 

Předseda KK:  Pavel  Rabas     pro: 14     proti:  0     zdržel:  0

Člen KK:          Josef  Särközi   pro: 14     proti:  0     zdržel:  0

Člen KK:          Jan    Vagner    pro: 14      proti:  0    zdržel:  0

 

Vedoucí odborností:

Králíci   ……… Jan  Vagner              pro: 14   proti: 0   zdržel: 0

Holubi   …........  Bohuslav Potůček   pro: 14   proti: 0   zdržel: 0

Drůbež  ............  Štefan  Kaluja         pro: 14   proti: 0   zdržel: 0

Exoti     ……….  Pavel  Rabas           pro: 14   proti: 0   zdržel: 0

 

Údržba nemovitosti – správce  př. Rudolf Cyprián

pro: 14     proti: 0     zdržel:  0

Všichni výše zmínění kandidáti byli jednohlasně zvoleni pro nové období  v letech 2018 – 2023.

Ad12) Př. Potůček dává prostor k diskusi.

 

První dostává slovo př. Laštovka, který žádá členskou základnu abychom udělili čestné členství i již končícímu př. Špilarovi. Př. Potůček o tom dává hlasovat.  Pro: 14   proti:   0     zdržel: 0

Př. Špilar byl zvolen a prohlášen za čestného člena ZO.

 

Dále př. Laštovka zmínil článek o chovatelském dni, který proběhl v červnu loňského roku v KD Mašťov a poděkoval př. Potůčkovi jak za pomoc při propagaci chovatelství, tak za jím napsaný článek, který vyšel v časopise SH.

 

Jako další dostal slovo př. Voleský, který zmínil tu samou záležitost a poděkoval př. Potůčkovi za to, že se stará a zabezpečuje propagaci mateřské ZO ČSCH Podbořany formou článků jak již do zmíněného časopisu SH, tak dalších periodik.

 

Dále do diskuse přispěl nad míru plodně př. Cyprián a v prvé řadě zmínil, že nápad s občerstvením v garáži není špatný, ale že by bylo lepší uvolněnou garáž pronajmout než v ní dělat posezení. Toto se bude řešit a pokračovat v tom, jak sní naložit. V dalším bodě zmínil, že by bylo potřeba vyčistit okapy na budově, z důvodu přetékání při dešti. Jak zmínil, v Podbořanech má plošinu p. Horský. Př. Potůček  přislíbil, že ho bude kontaktovat a zkusí dojít k domluvě a okapy vyčistit. Poté zmínil nevyčištěnou kóji (klec) dole pod shodami, nevyřešené topení v podlaží a zeptal se proč se neplní usnesení z minulých schůzí? Př. Potůček mu odvětil, že v bodech které zmínil, jasně přednesl jak jednal s rodinou Zárubových (osobně i telefonicky a to opakovaně) a také řekl, že zde nelze dlouhodobě najít shodu a tudíž ani řešení. Př. Cyprián navrhl opakovaně vytvořit domovní řád, na což mu př. Potůček také plnohodnotně odpověděl. Dále přednesl, že je potřeba po výstavě přijít a poklidit. I zde dostal jasnou a nevyhýbavou odpověď. Pokračoval dle not z notesu a zeptal se jak to bude se zřízením vypouštěcích kohoutů v koupelně u Zárubových kterými se vypouští vrchní část budovy. Př. Potůček se ho zeptal, zda zná nějakého instalatéra v místě bydliště a že by ho oslovil a poptal. Dále zmínil a to opakovaně, že by bylo dobré aby se klec venku naproti schodišti vyklidila a jestli jsem to dobře pochopil, dali se do ní nějaká zvířata, pravděpodobně drůbež aby měl kam chodit s dětmi s chovatelského kroužku a oni se měli o co starat. Př. Potůček řekl, že toto probereme na další schůzi až bude kompletní výbor. Také př. Potůček konstatoval, že má v Mašťově v kroužku 13 dětí s kterými toto řeší tak, že domluví návštěvy u chovatelů a poté i s dětmi chovatele po vzájemné dohodě navštíví a navrhl př. Cypriánovi aby to takto také praktikoval.

Dále dostal prostor př. Voleský, který zmínil, že by nebylo špatné zadat podněty a vstoupit do jednání s městem. Mimochodem toto navrhoval a četl již př. Potůček v bodě F, kde také připomněl loňské přečtení smlouvy za jakých poměrových podmínek v nemovitosti hospodaříme!

Poslední se do diskuse přihlásil př. Laštovka, který se zpětně vyjádřil k reakci př. Cypriána na uklízení / neuklízení po výstavě. Na což odpověděl prakticky stejně př. Potůček při vysvětlení této iniciativy. 

Př. Potůček informoval o ukončení členství př. Czinegeho a př. Jelínka o kterém se to dozvěděl až před schůzí.

Na závěr bylo přečteno usnesení:

Č.1/2018 přijetí nového člena Michael Somol 

Č.2/2018 žádost o oproštění poplatku za mch., platit bude od této Čvs ZO

Č.3/2018 návrh na udělení čestného členství př. Voleský a př. Špilar

Č.4/2018 volby do výboru, KK, vedoucích odborností

 

K poledni následoval oběd, poté ještě krátké debaty a ve 12.20h př. Potůček oficiálně ukončil členskou výroční schůzi a poděkoval za účast.                 

                                                        Zapsal    jednatel ZO

                                                         Bohuslav Potůček